Wat is de uitleentermijn van de diverse media van Musidesk?

a) De uitleentermijn van orkestwerken bedraagt 6 maanden. 
b) Voor andere musicalia gelden afwijkende termijnen:

  • partituren: 6 weken
  • bladmuziek voor individuele spelers/ensembles: 6 weken
  • muziekliteratuur: 6 weken
  • cd's/dvd's: 6 weken

Verlenging van de uitleentermijn is voor de onder a. genoemde orkestwerken eenmalig mogelijk met ten hoogste drie maanden; deze verlenging kan op zijn vroegst drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke inleverdatum worden geactiveerd. Verlenging van de uitleentermijn is voor de onder b. genoemde musicalia mogelijk met de duur van de oorspronkelijke uitleentermijn. Voor eventuele overige verlengingen gelden dezelfde voorwaarden. Indien materiaal door een ander Musidesk-lid is gereserveerd, is verlenging behoudens uitzonderlijke gevallen - te beoordelen door Musidesk - niet mogelijk.

Hanteert Musidesk alleen voor de orkestwerken een overbruggingsperiode, voordat er een boeteclausule in werking treedt?

Ja, voor de overige media (partituren, bladmuziek, muziekliteratuur en cd's/dvd's) geldt, dat er na de uitleentermijn van 6 weken meteen een nieuwe uitleentermijn in gaat. U dient er zelf zorg voor te dragen dat het materiaal op tijd is geretourneerd en daarbij rekening te houden met de tijd die verzenden etc. met zich mee brengt.

Ik heb een projectlidmaatschap en mijn project duurt langer dan 6 maanden; kan ik voor mijn geleende werken dan meteen een langere uitleentermijn laten instellen?

De uitleentermijn voor orkestwerken aan projectorkesten is 3 maanden, maar kan ook direct bij uitlening worden verlengd naar 6 of 9 maanden, afhankelijk van de start- en eindtijd van het project. Bij het aanvragen van de titels kun je aangeven wanneer het project start en eindigt. Dan leent Musidesk de titels uit voor de tijd dat je ze nodig hebt.

Ik ontvang inleverattenties of herinneringen terwijl ik het materiaal al heb geretourneerd, hoe kan dat? 

Het kan voorkomen dat u een inleverattentie of herinneringsbericht ontvangt voor een werk dat u reeds heeft geretourneerd, of dat een werk nog in 'mijn menu' voorkomt terwijl u het al heeft teruggestuurd. Dit heeft te maken met de doorlooptijd die Musidesk nodig heeft om de werken op de goede locatie te retourneren, na te kijken en in te nemen. Hiervoor is ook de boetevrije eerste periode bedoeld na de inleverdatum.
Het systeem genereert automatisch de inleverattenties en herinneringen; wanneer u er één ontvangt terwijl u het werk al hebt geretourneerd, kunt u het bericht als niet verzonden beschouwen. Let u goed op de inleverdatum; vanwege bovengenoemde doorlooptijd kan het zo maar gebeuren dat een werk tóch in de boeteperiode gaat vallen wanneer u het na de inleverdatum hebt geretourneerd.