Skip to main content

Uitleenreglement

Musidesk maakt deel uit van Rijnbrink, een serviceorganisatie voor bibliotheekwerk in Gelderland en Overijssel. Naast de relaties met bibliotheken biedt Musidesk binnen Nederland dienstverlening aan:

 • Blaasorkesten: harmonie- en fanfareorkesten, brassbands, bigbands en blaaskapellen
 • Blaasensembles
 • Accordeonorkesten, symfonieorkesten
 • Muziekscholen
 • Particulieren; om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van Musidesk dient men zich als lid aan te melden.

Artikel 1. Inschrijving en contributie

a. Inschrijving als lid vindt plaats door het invullen en ondertekenen van een Musidesk aanmeldingsformulier

b. Bij de inschrijving verklaart het lid zich akkoord met de bepalingen van dit uitleenreglement.

c. De jaarcontributie wordt gepubliceerd in de diverse uitingen van Musidesk.

d. Musidesk behoudt zich het recht voor de jaarlijks het contributiebedrag te indexeren volgens de percentages van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bijzondere wijzigingen worden vooraf bekend gemaakt aan de leden.

e. De contributie wordt per kalenderjaar in rekening gebracht. Bij aanmelding ná aanvang van het kalenderjaar gelden afwijkende voorwaarden; deze zijn vermeld in de Informatie en Voorwaarden. Ook voor projecten gelden afwijkende uitleenvoorwaarden.

f. Eens per kwartaal worden de eventuele aanvullende leengelden en overige kosten doorberekend en gefactureerd.

ad 1e: contributieverplichting geldt voor het regulier en persoonlijk lidmaatschap.

Artikel 2. Contactpersoon

Bij de aanmelding benoemt Musidesk-lid, voor zover er geen sprake is van een individueel lidmaatschap, één contactpersoon. Deze fungeert als aanspreekpunt voor alle transacties en correspondentie.

Artikel 3-1. Het lenen en retourneren van musicalia uit de fysieke collectie

a. Het lidmaatschap geeft recht op het lenen van orkestwerken*, partituren en andere musicalia. De maximale capaciteit hiervoor is niet begrensd; de tarieven die hiervoor worden doorberekend zijn benoemd in het gekozen contributiemodel.

b. De in artikel 2 genoemde contactpersoon is namens Musidesk-lid bevoegd materialen te leen aan te vragen. De mogelijkheid bestaat om ook anderen dan de contactpersoon, bijvoorbeeld dirigenten en/of docenten, hiertoe in staat te stellen. Musidesk-lid geeft in dat geval de gegevens van deze personen door aan Musidesk. Musidesk zal altijd de contactpersoon op de hoogte brengen van alle transacties die met betrekking tot het lidmaatschap worden uitgevoerd.

c. Het aanvragen van materialen kan rechtstreeks vanuit de internetcatalogus, met de bij het lidmaatschap behorende inloggegevens. Musidesk is bovendien tijdens werkdagen geopend voor bezoekers. Uiteraard is het altijd mogelijk om per e-mail of tijdens openingstijden telefonisch contact te zoeken met Musidesk.

d. De wijze van levering van materialen is afhankelijk van de vestigingsplaats van Musidesk-lid:

 • Levering aan leden binnen de provincies Gelderland en Overijssel vindt doorgaans plaats via de plaatselijke – door het Musidesk-lid zelf aangewezen – bibliotheek; hieraan zijn geen kosten verbonden. Musidesk informeert de contactpersoon wanneer de materialen in de bibliotheek kunnen worden opgehaald.
 • Leden buiten Gelderland of Overijssel kunnen eveneens gebruik maken van een afhaalbibliotheek die binnen genoemde provincies ligt, óf zij ontvangen de materialen per post; de portokosten voor verzending zijn voor rekening Musidesk-lid.
 • Uiteraard kunnen de materialen ook tijdens een persoonlijk bezoek direct worden meegenomen.
 • De leden zijn zelf verantwoordelijk voor de postverzending van de retourmaterialen aan Musidesk; ze zijn dus aansprakelijk bij eventueel zoekraken.

e. De volgende musicalia zijn bij Musidesk te leen:

 • orkestwerken
 • partituren
 • bladmuziek voor individuele spelers of ensembles
 • muziekliteratuur
 • cd’s en dvd’s

f. Bij de ontvangst van materialen dient Musidesk-lid zich te overtuigen van de staat waarin deze zich bevinden. Beschadigingen, verontreinigingen of incompleetheden waarvan Musidesk de lener niet vooraf op de hoogte heeft gebracht, dienen per omgaande aan Musidesk te worden gemeld.

g. Het doorlenen van materialen aan derden is niet toegestaan. Het is evenmin toegestaan om geleende bladmuziek te digitaliseren of kopieren.

h. Bij de retournering van orkestwerken dient Musidesk-lid ervoor zorg te dragen dat deze compleet en op de juiste numerieke volgorde gerangschikt zijn. Van werken die incompleet worden ingeleverd, bestelt Musidesk per omgaande de ontbrekende materialen bij de uitgever bij; de kosten hiervoor worden aan de lener doorberekend.

i. Het is niet toegestaan onuitwisbare aantekeningen aan te brengen in partijen/partituren. Het Musidesk -lid dient de eventuele aantekening vóór retournering aan Musidesk te verwijderen.

j. Het retourneren van materialen geschiedt op dezelfde manier als beschreven onder d.

k. Werken die drie maanden na verstrijken van de inleverdatum niet zijn geretourneerd, worden door Musidesk vervangen en doorberekend aan de lener.

l. Voor het lenen van musicalia die moeten worden aangevraagd uit externe collecties kunnen afwijkende tarieven gelden.

* ad 3-1a: orkestwerken kunnen alleen binnen het reguliere lidmaatschap en het lidmaatschap voor projectorkesten worden geleend.

Artikel 3-2. Het lenen van bladmuziek via het platform e-Musidesk

a. Het lidmaatschap geeft recht op het lenen van orkestwerken* via e-Musidesk. De maximale capaciteit hiervoor is niet begrensd; de tarieven die hiervoor worden doorberekend zijn benoemd in het gekozen contributiemodel.

b. De in artikel 2 genoemde contactpersoon is namens Musidesk-lid bevoegd om binnen e-Musidesk de te lenen bladmuziek in te stellen en op het platform ledenbeheer uit te voeren. De mogelijkheid bestaat om ook één ander lid van de vereniging ledenbeheer te laten uitvoeren, bijvoorbeeld een secretaris. Musidesk-lid geeft in dat geval de gegevens van deze persoon door aan Musidesk, waarna Musidesk dit als zodanig zal instellen binnen het platform. Musidesk zal altijd de contactpersoon op de hoogte brengen van alle transacties die met betrekking tot het lidmaatschap worden uitgevoerd.

c. Het aanvragen van materialen kan rechtstreeks vanuit de internetcatalogus, met de bij het lidmaatschap behorende inloggegevens en aanvullend de inloggegevens behorende bij het platform e-Musidesk.

d. Alleen verenigingen met een standplaats binnen Nederland krijgen toegang tot e-Musidesk voor het lenen van digitale bladmuziek.

e. De volgende musicalia zijn via e-Musidesk te leen:

Orkestwerken inclusief partituren; daarnaast bestaat de mogelijkheid om tijdens een leenperiode de bijbehorende partituur met korting te bestellen bij de uitgeverij.

f. Het platform e-Musidesk stelt bij aanvang van de leenperiode de bij het orkest behorende leden op de hoogte van de bladmuziek die klaar staat. De orkestleden kunnen zelf de bladmuziek downloaden en afdrukken of downloaden en vanaf hun elektronisch device (bijv. tablet) spelen. De te downloaden bladmuziek wordt voorzien van de verenigingsnaam, de ingestelde leenperiode en het logo van e-Musidesk. Het is niet toegestaan deze kenmerken te verwijderen. Het is evenmin toegestaan om alle partijen op één device te verzamelen of gezamenlijk af te drukken.

g. De vereniging krijgt voor de in e-Musidesk ingestelde periode een licentie om van de bladmuziek te spelen en deze tijdens concerten uit te voeren.

h. Een via e-Musidesk geleend muziekwerk mag uitsluitend worden uitgevoerd tijdens concerten waarvan de gegevens volledig en correct zijn ingevuld en die binnen de ingestelde leenperiode vallen.

i. Het doorlenen van materialen aan derden is niet toegestaan.

j. Na afloop van de leenperiode dient Musidesk-lid alle digitale bladmuziek te verwijderen van alle devices (computer/tablet/telefoon) en alle afdrukken te vernietigen. De in artikel 2 genoemde contactpersoon draagt hierin de verantwoordelijkheid voor de hele vereniging. Het is dus niet toegestaan om gedownloade of afgedrukte bladmuziek na de ingestelde leenperiode nog in bezit te hebben.

ad 3-2 a: orkestwerken kunnen alleen binnen het reguliere lidmaatschap en het lidmaatschap voor projectorkesten worden geleend.

Artikel 4-1. Uitleentermijn, verlenging en reservering van de fysieke collectie

a. De uitleentermijn van orkestwerken bedraagt zes maanden binnen het reguliere lidmaatschap en drie maanden binnen het lidmaatschap voor projectorkesten.

b. Voor andere musicalia gelden afwijkende termijnen:

 • partituren: 6 weken
 • bladmuziek voor individuele spelers/ensembles: 6 weken
 • muziekliteratuur: 6 weken
 • cd’s/dvd’s: 6 weken

c. Verlenging van de uitleentermijn is voor de orkestwerken mogelijk voor 3 maanden en gaat in op het moment dat de verlenging wordt geactiveerd. Voor de bij b. genoemde materialen geldt geen verlengingstermijn; hier wordt na 6 weken automatisch een nieuwe uitleentermijn ingesteld.
Let op: bij een verlenging gelden afwijkende tarieven!

d. Indien materiaal door een ander Musidesk-lid is gereserveerd, is verlenging behoudens uitzonderlijke gevallen – te beoordelen door Musidesk – niet mogelijk.

Artikel 4-2. Uitleentermijn, verlenging en reservering via het platform e-Musidesk

a. De uitleentermijn van orkestwerken bedraagt minimaal drie maanden binnen het reguliere lidmaatschap en binnen het lidmaatschap voor projectorkesten.

b. Een uitlening kan binnen e-Musidesk ongedaan gemaakt worden zolang de leenperiode nog niet is gestart.

c. Verlenging van de uitleentermijn is voor de orkestwerken mogelijk en kan door de in artikel 2 genoemde contactpersoon flexibel worden ingesteld. Voor de leenperiode en verlenging gelden dezelfde tarieven (per dag).

d. Bij verlenging wordt de nieuwe leenperiode op de te downloaden bladmuziek geplaatst. De leenperiode zoals ingesteld binnen e-Musidesk is geldig. Opnieuw afdrukken is niet nodig, zolang de bladmuziek wordt vernietigd zodra de binnen e-Musidesk gestelde leenperiode is afgelopen.

e. Een orkestwerk kan op het platform e-Musidesk door meerdere orkesten tegelijkertijd worden geleend.

f. De tarieven die in e-Musidesk staan vermeld, zijn leidend; aan tarieven van digitale werken die in de online catalogus staan vermeld, kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5-1. Aansprakelijkheid met betrekking tot de fysieke collectie

a. Musidesk-lid neemt direct contact op met Musidesk indien bij ontvangst beschadigingen, verontreinigingen of incompleetheden worden geconstateerd. Wanneer bij retournering beschadigingen, verontreinigingen of incompleetheid van het geleende materiaal worden geconstateerd, is Musidesk-lid aansprakelijk.

b. Onherstelbaar beschadigd, niet uitgegumd, verontreinigd of ontbrekend materiaal dient te worden vergoed volgens de geldende vervangingstarieven van Musidesk. Musidesk verstuurt hiervoor een factuur.

c. Wanneer het materiaal wordt aangeleverd nádat het vervangingsbedrag in rekening is gebracht en voldaan, vindt geen restitutie van het geldbedrag plaats.

Artikel 5-2. Aansprakelijkheid met betrekking tot het platform e-Musidesk

a. De te downloaden bladmuziek is op zichtbare en onzichtbare wijze beveiligd. Deze beveiliging en aanverwante kenmerken mogen niet worden verwijderd.

b. Musidesk-lid neemt direct contact op met Musidesk indien blijkt dat door hem geleende muziekwerken digitaal of anderszins aanwezig zijn buiten de vereniging en/of buiten de in e-Musidesk gestelde leenperiode.

Artikel 6. Mutaties

Mutaties die in het belang zijn van Musidesk-lidmaatschap, dienen zo spoedig mogelijk aan Musidesk te worden gemeld. Hiervoor dient het mutatieformulier.

Artikel 7. Beëindiging lidmaatschap

a. Een schriftelijk verzoek tot beëindiging van het lidmaatschap dient vóór 1 december van het lopende kalenderjaar bij Musidesk in bezit te zijn.

b. Musidesk-lid retourneert bij beëindiging van het lidmaatschap alle geleende materialen vóór 1 januari en draagt zorg voor betaling van openstaande facturen.

c. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar wordt beëindigd, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

Artikel 8. Slotbepalingen

a. Musidesk behoudt zich het recht voor transacties te blokkeren en eventueel financiële maatregelen te nemen wanneer een Musidesk-lid de bepalingen van dit reglement niet naleeft of in gebreke blijft.

b. In voorkomende gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de teammanager van Musidesk.